Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

baner_poruchy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kunštát youtube

Virtuální prohlídka

Vituální prohlídka

Adresa:
nám. Krále Jiřího 106
679 72 Kunštát
Tel.: 515 534 300

elektronická podatelna:
podatelna@kunstat-mesto.cz

 

Městské informační centrum
nám. Krále Jiřího 105
679 72 Kunštát
Tel.: 516 410 576, 602 662 306 
info@kunstat-mesto.cz

 

Oficiální facebookové stránky města Kunštát

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 300
TÝDEN: 2309
CELKEM: 1101787

Obsah

Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu probíhá v pracovní dny ve 14:45. Požádat o vyhlášení je třeba do 12:00 dne, kdy má být hlášení uskutečněné, a to osobně, telefonicky (tel.: 515 534 306) či e-mailem (mu@kunstat-mesto.cz). Poplatek za hlášení činí 61 Kč vč. DPH. Město Kunštát si dále vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout provést hlášení místním rozhlasem (porucha rozhlasu, nevhodnost hlášení, konání pohřbu apod.) a změnit čas hlášení.

Stránka

VŘ na pozici referenta (referentky) stavebního úřadu Úřadu městyse Černá Hora


MĚSTYS ČERNÁ HORA
nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora

Veřejná výzva
dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce
referenta (referentky) stavebního úřadu Úřadu městyse Černá Hora
Druh práce: výkon agendy stavebního úřadu Úřadu městyse Černá Hora
Místo výkonu práce: Černá Hora
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10
Předpokládaný termín nástupu do práce: červenec 2021
Doba trvání pracovního poměru: doba určitá – náhrada za úřednici dočasně nepřítomnou z důvodu čerpání mateřské a rodičovské dovolené
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona:
• fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
• věk nejméně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
• znalost jednacího jazyka.
Kvalifikační požadavky dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, splňuje zájemce, který má:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
• vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
• střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
Další požadavky na zájemce:
• řidičský průkaz sk. B,
• znalost stavebního zákona a správního řádu výhodou,
• složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru,
• již složená zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou.
Písemná přihláška zájemce musí dle § 6 odst. 3 zákona obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul zájemce,
• datum a místo narození zájemce,
• státní příslušnost zájemce,
• místo trvalého pobytu zájemce,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis zájemce.
K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• doklad o délce praxe v oboru stavebnictví, má-li zájemce nějakou.
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými doklady doručte nejpozději do 23. 6. 2021 poštou nebo osobně na adresu: Úřad městyse Černá Hora, Ing. Jiří Rydval, tajemník úřadu, nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora. Obálku označte textem „Referent (referentka) SÚ“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní smlouvu s žádným z přihlášených zájemců. Zájemce nese náklady, které mu v souvislosti s podáním přihlášky vznikly. Správcem osobních údajů je městys Černá Hora. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výběru uchazeče na vyhlášenou pracovní funkci. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.cernahora.eu.
Ing. Jiří Rydval
tajemník Úřadu městyse Černá Hora

veřejná výzva (164.38 kB)


10. 6. 2021 Zobrazit méně

Stránka