Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Změna č. 1 Územního plánu Kunštát

Změna č.1 Územního plánu Kunštát
vzešla z podnětu nového vlastníka bývalého areálu VD Hlubna v Kunštátě firmy METAL – PROFI s.r.o. s požadavkem projednání změny využití dotčených ploch dle platného ÚP Kunštát 2012 z užití pro sport a rekreaci zpět na užívání pro výrobu a část na plochy smíšené výrobně obytné. Podnět navrhovatele odsouhlasilo zastupitelstvo Města Kunštátu dne 3.10.2013 s tím, že pořizovatelem dle zákona bude MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánu a náklady spojené se zpracováním změny ÚP ponese navrhovatel.
Zpracovatelem Změny č.1 byla výběrovým řízením vybrána firma HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., resp. Ing. arch. Karel Bařinka. Územně plánovací dokumentace byla členěna podle postupu projednávání na etapy :
- I.etapa (návrh zadání)
- II.etapa (návrh změny č.1 ÚP pro společné jednání)
- III.etapa (vyhodnocení vlivu změny č.1 na ŽP)
- IV.etapa (návrh změny č.1 pro veřejné projednání)
- V.etapa (návrh změny č.1 pro odsouhlasení ZM)
- VI.etapa (právní stav po vydání změny č.1 ÚP Kunštát)
Návrh zadání schválilo zastupitelstvo Města Kunštátu dne 30.1.2014 pod bodem 23/11/2014.
Společné jednání proběhlo na MěÚ Boskovice dne 29.4.2014.

Veřejné projednání proběhlo na MěÚ Kunštát dne 4.9.2014
Odsouhlasení Změny č.1 ÚP Kunštát se předpokládá na listopadové schůzi zastupitelstva města Kunštát.
Rozsah území projednávané Změny č.1 ÚP Kunštát je zřejmý z přiložené situace.

Změna č.1 byla vydána zastupitelstvem města Kunštát formou opatření obecné povahy pod č.j. MKU 2037/2014 ze dne 16.12.2014 a nabyla účinnosti 1.1.2015.

Oznámení

Změna č. 1 komplet

Koordinační situace

Legenda